Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop -en Leveringsvoorwaarden

Frans Janssen Opleidingen, Trainingen en Consultancy.

Artikel I Algemeen

 1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  – “Product”: de zaken, alsmede diensten waarop de aanbieding of de overeenkomst betrekking heeft;
  – “Opdrachtnemer”: Frans Janssen Opleidingen, Trainingen en Consultancy;
  – “Opdrachtgever”: degene, tot wie de voorgenoemde aanbieding of de overeenkomst is gericht;
  – “Dienst”: de aanneming van werk.
 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel II Aanbieding

 1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van één kalendermaand.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Aanbiedingen of offerte gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel III Overeenkomst

 1.  Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van de ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De aanbiedingen of overeenkomsten, die zijn opgesteld door vertegenwoordigers van opdrachtnemer, zullen slechts als door opdrachtnemer aanvaard beschouwd worden na schriftelijke bevestiging.

Artikel IV Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel V Prijs

 1. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend -en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 4. Bij het afsluiten van een meerjarige overeenkomst geldt de betalingsverplichting gedurende de afgesproken periode.

Artikel VI Uitvoeringstermijn

 1. Met de opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijnen gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over eventuele vertraging in de levering.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Indien een leveringsdatum is overeengekomen, wordt de uitvoeringstermijn gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum.
 3. Het product of dienst geldt ten aanzien van de uitvoeringstermijn als geleverd wanneer de goederen of diensten door de opdrachtnemer zijn verzonden of uitgevoerd. De levering van goederen of diensten geschiedt vanaf de locatie van de opdrachtnemer tenzij dit schriftelijk op een andere wijze is overeengekomen. Verzending van goederen geschiedt voor het risico van de opdrachtgever waarbij de kosten voor verzending voor rekening zijn van de opdrachtgever.
 4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de uitvoeringstermijn bepaalde wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de uitvoeringstermijn de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van uitvoeringstermijn – door welke oorzaak dan ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel VII Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
  doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 5. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel VIII Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht

Artikel IX Betaling

 1. Voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, zal de betaling van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum dienen te geschieden.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn(en) betaalt, wordt hij geacht vanrechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht om hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 1,5% per maand van de koopprijs of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan, over iedere maand of gedeelte van de maand waarmee de vervaldag wordt overschreden en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
 4. Indien dit is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht aan de opdrachtnemer een voorschot op de overeengekomen prijs te betalen voor de levering cq aanvang van de werkzaamheden. Indien dit niet is overeengekomen zal de opdrachtnemer niettegenstaande dit feit bevoegd zijn een voorschot te vragen indien zich bij de opdrachtgever een van de situaties bedoeld in art. XII lid 2 voordoen.
 5. Het voorschot wordt door de opdrachtnemer verrekend met de koopprijs. Indien de koopprijs in termijnen wordt voldaan, wordt het voorschot verrekend met de laatste termijn, en ontheft het storten van een voorschot de opdrachtgever niet van zijn verplichting eerdere termijnen op de vervaldag te voldoen.

Artikel X Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, zoals voor bedrijfsschade, omzetverlies, gederfde winst, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
 2. De opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuk op intellectuele eigendoms- of andere rechten van derden als bedoeld in lid 3;
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat ingeval van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, materialen, instructies, procedures, werkwijzen, onderscheidingsmiddelen of andere toepassingen, geen inbreuk gemaakt wordt op de intellectuele eigendoms- of andere rechten van derden.
 4. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer materieel en processueel te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, die met het hiervoor bedoelde gebruik verband houden. Deze vrijwaring geldt ook indien door het gebruik van voormelde toepassingen door derden zaaks-, letsel- of andersoortige schade wordt geleden.

Artikel XI Overmacht
Onder overmacht wordt, in aanvulling op het bepaalde in de Wet, in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Artikel XII Opschorting en ontbinding

 1. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 3. In geval van opschorting krachtens lid 2 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het voorgaand omschreven bedrag te betalen.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van verzuim van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer, te zijner keuze recht op hetzij volledige schadevergoeding, hetzij een forfaitaire vergoeding van de kosten en winstderving welke onherroepelijk is bepaald op 33,33 % van het orderbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. Indien en voor zover een voorschot is betaald door de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd dit voorschot te verrekenen met de hem toekomende vergoeding.
 5. Indien de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd en de opdrachtnemer verzet zich daar niet tegen is de opdrachtgever gehouden de reeds gemaakte kosten en niet herroepbare te maken kosten te vergoeden, zulks met het minimum van 20 % van het orderbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

Artikel XIII klachten

 1. Klachten over de geleverde producten of diensten dienen binnen 10 werkdagen na levering van de producten of diensten schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klacht aan Frans Janssen Opleidingen, Trainingen en Consultancy worden gemeld.
 2. Onverminderd het indienen van een klacht geeft de indiening hiervan geen recht tot het opschorten van de betaling.

Artikel XIV geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel XV Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Frans Janssen Opleidingen, Trainingen en Consultancy

Chat openen
Waarmee kunnen we u helpen?
Hallo, Waarmee kunnen we u helpen?